Subsidie en premie voor ventilatie in 2019

Het aanleggen van een goed ventilatiesysteem brengt wel enige kosten met zich mee. Dit kan al snel aardig oplopen. In dat opzicht is het daarom ook aantrekkelijk om gebruik te kunnen maken van premies en subsidies die uitgedeeld worden. Daarmee zijn de kosten beter in de hand te houden is investeren nog aantrekkelijker te maken. Er zijn verschillende opties op dit gebied die het bekijken waard zijn.

1 Gemeentelijke premies

In het verleden was het zo dat de premies federaal of gewestelijk te verkrijgen waren als het ging om het aanleggen van een ventilatiesysteem tijdens een renovatieproject. Dat is tegenwoordig echter niet langer het geval. Tegenwoordig is het vooral zo dat deze mogelijkheden zijn opgeschoven naar de gemeenten en steden die wel een premie te bieden hebben hiervoor.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat dit dus ook zeer lokaal is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de hoogte van de premie sterk per stad en gemeente kan verschillen. Elke gemeente kan ook eigen voorwaarden stellen aan de premie. Het kan zelfs zo zijn dat er helemaal geen mogelijkheden bestaan in een betreffende gemeente. Het is dus wel van belang om dit goed uit te zoeken voor aanvang.

2 Verlaagd btw-tarief

Er zijn ook mogelijkheden om op een verlaagd btw-tarief van 6 procent aanspraak te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de plaatsing van luchtverversers in de badkamer en voor de plaatsing van vaste ventilators. Er zijn dan wel een aantal belangrijke eisen waaraan voldaan moet worden, te weten:

 • De woning die geventileerd gaat worden is meer dan 10 jaar oud
 • De woning mag alleen als privéwoning worden gebruikt, of slechts een beperkt deel als kantoor aan huis.
 • Het gedane werk wordt rechtstreeks aan de bewoner/gebruiker ervan gefactureerd.
 • Alle werkzaamheden vanaf de levering tot en met de plaatsing en afwerking moet door dezelfde aannemer worden gedaan.
premies ventilatie

Er is nog een aanvullende voorwaarde waar aandacht voor moet zijn. Het btw-tarief van 6 procent kan alleen worden aangevraagd als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkende aannemer. Het is dus meer dan de moeite waard om hiernaar op zoek te gaan. Er zijn veel aannemers te vinden die dit werk goed kunnen doen en het loont de moeite deze met elkaar te vergelijken.

3 Een energielening

Er zijn ook mogelijkheden om bij de overheid leningen aan te gaan. Dit is het geval wanneer er in de woning energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Daar is dan een energielening voor beschikbaar. Het gaat dan onder meer om het laten plaatsen van ventilatiesysteem C of ventilatiesysteem D. Deze regeling is wel vooral voor enkele doelgroepen met prioriteit bedoeld Het gaat dan om de volgende groepen die hier aanspraak op kunnen maken:

A Groepen met prioriteit

In deze groep vallen de mensen die recht hebben op een hogere vergoeding van het ziekenfonds. Mensen met een jaarlijks gezinsinkomen dat lager dan €18.363,39 bruto is, met een verhoging van €3.399,56 per gezinslid dat niet de aanvrager van de lening is. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat gelijk of lager is dan €30.060,-. Personen die door schuldbemiddeling de verwarmingskosten niet kunnen betalen. Personen met OCMW-begeleiding. Eigenaars van woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor.

B Coöperatieve vennootschappen en niet-commerciële rechtspersonen

Onder deze doelgroep vallen onder andere scholen, ziekenhuizen en vzw’s, naast veel andere vergelijkbare instellingen.

De hoogte van de energielening

Er zijn verschillende vormen van de energielening, wat dus ook tot verschillende hoogtes kan leiden. Voor de algemene doelgroep geldt een intrest van 2 procent en een terugbetaaltijd van 8 jaar. Voor de prioritaire doelgroepen is er geen vorm van intrest gerekend en is de terugbetaaltijd op 10 jaar gesteld. Voor coöperatieve vennootschappen en niet-commerciële rechtspersonen is er ook een terugbetaaltijd van 10 jaar, maar dan met een intrest van 1 procent. De maximale lening bedraagt €15.000,- en het bedrag is maximaal in 4 schijven op te nemen. Om dit goed te laten verlopen is het Energiehuis de betreffende partner.

4 Totaalrenovatiebonus

Het aanleggen van een ventilatiesysteem kan ook worden gecombineerd met 2 of meer premies van de netbeheerder. In dat geval kan de totaalrenovatiebonus een belangrijke rol gaan spelen. Wanneer binnen 5 jaar volgens de voorwaarden tenminste 3 maal om premies bij de netbeheerder wordt gevraagd, of 2 premies met de installatie van ventilatie worden gecombineerd, dan is er een bonus bovenop de premies te krijgen. Het gaat dan om 3 van de volgende premies die moeten worden aangevraagd om in aanmerking te komen:

 • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing
 • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
 • -
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
 • Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem. Dit is weliswaar geen premie, maar deze maatregel is wel in de regeling opgenomen.

De hoogte van de bonus is afhankelijk van een aantal factoren. Denk dan bijvoorbeeld aan het aantal maatregelen dat wordt getroffen. De hoogte is als volgt verdeeld:

 • € 1.250 (voor 3 investeringen)
 • € 1.750 euro (voor 4 investeringen)
 • € 2.750 euro (voor 5 investeringen)
 • € 3.750 euro (voor 5 investeringen)
 • € 3.750 euro (voor 6 investeringen)
 • € 4.750 euro (voor 7 investeringen)

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om een woning, woongebouw of wooneenheid die voor 31 december 2005 werd aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvan de bouwaanvraag voor diezelfde datum is gedaan. De factuurdatum van de eindfactuur van de eerste investering is 1 januari 2017 of later. Andere voorwaarden die voor afzonderlijke premies gelden blijven van kracht. De investeringen moeten binnen een termijn van 5 jaar zijn gedaan.

5 Vermindering op de voorheffing IER

IER staat voor ingrijpende energetisch renovatie. Wanneer die wordt uitgevoerd wordt een korting op de onroerende voorheffing uitgedeeld. Het is goed om te weten wat een IER is. Het gaat dan om technische installaties die gericht zijn op het verzorgen van een specifiek binnenklimaat die volledig vervangen moeten worden, bijvoorbeeld ventilatie. Bovendien moet minstens 75% van de woning geïsoleerd zijn.

De hoogte van de korting

De korting geldt voor 5 jaar en wordt toegekend aan de hand van het behaalde E-peil. De hoogte bedraagt 50% in het geval na de IER een E-peil van maximaal E90 wordt behaald en 100% wanneer na de IER een E-peil van maximaal E60 wordt behaald. Bovendien gelden enkele voorwaarden.

Er is een omgevingsvergunning of er is bij de gemeente een melding van renovatie gedaan. Daarnaast moet het E-peil betrekking hebben op het volledige gebouw. De eigenaar hoeft er niet te wonen, de vermindering wordt ook toegekend voor een tweede woning.